klas24

klas24 is een onderwijsadviesbureau op het gebied van Autisme, Dyslexie en TOS.
klas24 adviseert ouders, scholen en organisaties hoe om te gaan met het kind of de jong-volwassene dan wel werknemer met autisme, dyslexie en/of TOS.
Kennisoverdracht op genoemde gebieden vindt plaats middels advies, workshops of lezingen.
Ook is het mogelijk om klas24 voor een begeleidingstraject in te schakelen.
klas24 werkt non-profit en is CRKBO erkend.

klas24 is het adviesbureau van Diënne Kamphuis.
Diënne Kamphuis is afgestudeerd aan onder andere de Gerrit Rietveld Academie (beeldend kunstenaar), VLVU (economie 1e graads) en Fontys-OSO (leraar speciaal onderwijs en Master SEN).
Ze werkt al jaren als docent, beleidsmedewerker en ambulant begeleider, voor kinderen en jongeren met autisme, een auditieve handicap en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) waaronder dyslexie.
Diënne Kamphuis heeft meerdere publicaties op haar naam staan.
U vindt klas24 op de Mierloseweg 43 in Helmond.

Autisme

Autisme heeft een grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies, is afhankelijk van de persoon en van de levensfase waarin deze persoon verkeert. Zo kunnen hoog-functionerende mensen met autisme op den duur hun autisme dusdanig compenseren met hun intelligentie dat hun autisme op latere leeftijd niet meer opvalt. Sommige mensen met autisme hebben duizenden communicatieroutines aangeleerd om te overleven in onze maatschappij. Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die 'vreemd' overkomt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig. Ruim 1% van de bevolking heeft een vorm van autisme.

TOS

De term TOS (TaalOntwikkelingsStoornis) of SLI (Specific Language Impairment) verwijst naar een primaire stoornis (een stoornis die op zichzelf staat) in de moedertaal. Ook in een nieuw te leren taal treden dezelfde problemen op. Taalverwervingsproblemen zijn niet te verklaren vanuit sensorische, fysieke, cognitieve, neurologische en emotionele problemen of een tekortschietend taalaanbod. Het is nog niet duidelijk waardoor een primaire taalstoornis veroorzaakt wordt. Waarschijnlijk spelen neurologische en erfelijke factoren een rol. TOS wordt gekenmerkt door het beduidend achterblijven van de taalontwikkeling in vergelijking met leeftijdgenoten.

Dyslexie

Er is een grote overlap tussen een taalontwikkelingsstoornis en dyslexie. 50% van de mensen met een taalontwikkelingsstoornis heeft ook dyslexie. Bij mensen met dyslexie is vaak alleen het fonologisch auditieve geheugen aangetast: net als bij mensen met een taalontwikkelingsstoornis verloopt de auditieve verwerking van klanken niet optimaal. Hierdoor kan men vaak moeilijk verschillen horen tussen bijvoorbeeld 'heus' en 'huis' (auditieve discriminatie).
Ook zijn er vaak problemen met het uiteenrafelen van een woord tot klanken of klankgroepen bij het spellen (auditieve analyse en synthese). Ten slotte is het letterlijk en in de juiste volgorde onthouden van klanken, woorden en zinnen vaak een probleem (auditief geheugen).